Završni računi za 2015. godinu su (više-manje) iza nas. GFI-POD izvještaj za 2015. godinu trebalo je predati FINI za potrebe statistike do 31.03.2016.a za potrebe javne objave rok je 30.06.2016.

Prijavu poreza na dobit možemo predati poreznoj upravi do 30.04.2016. kada je i krajnji rok za plaćanje obračunatog poreza na dobit.

I sve je to super ako smo u poslovnoj godini koja je iza nas ostvarili dobit. Tada (vjerojatno) nije niti problem platiti porez na dobit, a i jedva čekamo da možemo raspolagati ostvarenim rezultatom uspješnog rada.

I tu se često zna javiti puno pitanja kao što su “kada se može raspolagati s ostvarenom dobiti”, “na koji način se može isplatiti dobit”, “da li se dobit oporezuje” i sl.

Pa evo pojašnjenja…

Nakon što se ostvarena bruto dobit umanji za utvrđeni porez na dobit preostaje nam dobit nakon oporezivanja koja je raspoloživa za raspodjelu.

U prvom redu, način na koji ćete raspodijeliti ostvarenu dobit ovisi o:

  • pravnom oblik društva (j.d.o.o. i d.o.o.)
  • postoje li raniji gubici koje je potrebno pokriti

Ako poslujete kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) nemate zakonskih obveza zadržavanja rezervi te ako nemate ranije ostvarenih gubitaka ostvarenu dobit možete slobodno rasporediti za isplatu.

Ako nema raspoloživih sredstava na poslovnom računu za isplatu ostvarenu dobit raspoređujemo u zadržanu dobit.

Ako je rasporedite u zadržanu dobit taj iznos vam povećava pasivu bilance, odnosno uvećava poziciju kapitala i pričuva. Naknadnom odlukom tako zadržanu dobit možete i isplatiti kad za to budete imali raspoloživih financijskih sredstava.

Ako pak isplaćujete dobit, vlasnik udjela tj. fizička osoba dužna je na ostvareni dohodak od kapitala (ostvarena dobit) platiti porez na dohodak od kapitala po stopi od 12% uvećano za eventualni prirez (prema mjestu prebivališta). Dobit se fizičkoj osobi može isplatiti na žiro ili tekući račun ali ne i u gotovini te se prilikom isplate poreznoj upravi podnosi i JOPPD obrazac.

Pretpostavka da bi si isplatili dobit je i da nemate gubitaka ranijih razdoblja koje je potrebno pokriti iz ostvarenih dobitaka (ili dokapitalizacijom) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ako poslujete kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) imate trajnu obvezu zadržavanja zakonskih pričuvi koje iznose ¼ ostvarenog godišnjeg dobitka.

Nakon zadržavanja zakonskih pričuva i pokrića eventualnih ranijih gubitaka, ostatak ostvarene dobiti je raspoloživ za isplatu na jednaki način kao i kod d.o.o.-a. Obveza zadržavanja zakonskih pričuva u iznosu ¼ ostvarenog godišnjeg dobitka prestaje kada se temeljni kapital j.d.o.o. poveća na 20.000,00 kn, a tom prilikom se i j.d.o.o. može preoblikovati u d.o.o.