Za svakog poduzetnika, malog ili velikog, vrlo je važno raspolaganje pouzdanim informacijama. Imati kvalitetnog računovođu koji Vas može savjetovati oko svih važnih financijskih odluka od velikog je značaja. Mali porezni obveznik ulazi u sustav PDV-a kada pređe zakonom propisani prag. Međutim,  dobrovoljno može ući i prije nego dosegne taj prag. Donosimo detalje.

U skladu s odredbama Za­kona o PDV-u, porezni obve­znik je svaka pravna i fizička oso­ba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na vrstu i re­zultat obavljanja te djelatnosti (čl. 6. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 4. Pravilnika o PDV-u).

U čl. 90. Zakona o PDV-u de­­finiran je prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a, u visini od 230.000 kuna, a odnosi se na ukupnu vrijednost isporuka tijekom prethodne kalenda­rske godine, s obvezom ulaska u sustav PDV-a od 1. siječnja sljedeće godine.

Obveza registracije kao ob­veznika PDV-a na temelju ostvarenog prometa u prethodnoj godini utvrđuje se prema vrijednosti isporuka u tuzemstvu, izvoznih isporuka (oporezivih i oslobođenih), isporuka koje ne podliježu oporezivanju (ve­zano za mjesto oporezivanja). Ta­­­­­ko utvrđena vrijednost ispo­ruka umanjuje se za isporuke koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza (po­štanske marke, igre na sre­ću, najam stambenih prostorija).

Ako je vaše trgovačko društvo do sad spadalo u kategoriju malog poreznog obveznika, a tijekom 2016. godine ste imali vrijednost isporuka dobara ili usluga veću od 230.000 kuna, dužni ste podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, najkasnije do 15. sije­čnja 2017. godine. Prijava se podnosi na obrascu “P-PDV”.

Ulaskom u sustav PDV-a po „sili zakona“ možete birati hoćete li biti obveznik PDV-a prema naplaćenim naknadama ili prema vrijednosti isporuka.

Ograničenje je da ste mali poduzetnik te nemate godišnje isporuke veće od 3.000.000,00 kn.

Kad ste obveznik PDV-a prema naplaćenim naknadama obvezu za PDV iskazujete tek po naplati ispostavljenog računa za robu/uslugu ali isto tako i pretporez si možete priznati tek kad izvršite plaćanje vašem dobavljaču.

Obveznik PDV-a prema vrijednosti isporuka podrazumijeva da ste dužni prikazati sve isporuke i nabave neovisno o tome da li su vaši izlazni računi naplaćeni a primljeni (ulazni) računi plaćeni.

Mali porezni obveznik, koji nije prešao prag isporuke od 230.000 kuna može, ako to že­li, dobrovoljno ući u sustav PDV-a. Procedura je jednaka, du­žan je podnijeti navedeni Zahtjev za registranje za potrebe PDV-a nadležnoj is­postavi Porezne uprave te ob­ra­čunati PDV od dana upisa u registar obveznika PDV-a.

U slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav PDV-a, porezni obveznik obve­zuje se sljedećih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja, bez obzira na vrijednost ostvarenog pro­meta (može biti i manji od 230.000 kuna) u narednim godinama.

Kako je područje poreza na dodanu vrijednost vrlo kompleksno te postoje razne iznimke od pravila, preporučujemo da se prije donošenja odluke savjetujete s Vašim računovođom ili poreznim savjetnikom.

Nemate ga? Nema problema, javite se u Ergon računovodstveni servis!

Preuzmite obrazac P-PDV

pdf_downlaod