Od 6.6. 2016. prilikom isplate primanja fizičkim osobama (plaće, dodataka na plaću, naknade za članstvo u upravi, ugovora o djelu i ostalih osobnih primanja navedenih u tablici niže) treba voditi računa o upisivanju:

–  poziv na broj platitelja,

–  poziv na broj primatelja (obavezan podatak).

Na nalozima za isplatu (HUB 3), treba popuniti podatke kako je opisano u nastavku jer će jedino ispravan i popunjen nalog biti evidentiran i proveden.

U polja vezana za podatke o platitelju prema trenutno važećim propisima za oporezive isplate i naknade za bolovanje o načinu popunjavanja naloga za plaćanja treba upisati:

–  Model: HR67

–  Poziv na broj platitelja :

OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca – X

 X=podatak o primitku

0-isplata plaće

1-isplata prvog dijela plaće

2-isplata drugog dijela plaće

3-isplata plaće koja ne podliježe obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

4-isplata plaća koje ne podliježu uplati doprinosa na osnovicu

5-isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe

6-isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem undividualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu

7-isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu otplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće još nije odlučeno

10-isplata primitaka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak

9-isplata naknade plaće od strane poslodavca (naknade za bolovanje na teret HZZO-a)

10-isplata mirovine

11-isplata dohotka od osiguranja

12-isplata dohotka od kapitala

13-isplata dohotka od posebne vrste imovine

14-isplata dohotka od imovinskih prava

15-isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa (autorski honorari, isplata drugog dohotka umirovljeniku)

 

Primjer popunjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cijelosti

 

HR67 12345678912-16365-0

U polja vezana za podatke o  primatelju prema propisima o načinu popunjavanja naloga za plaćenja koji su u primjeni od 6.6.2016. obvezno se treba upisati:

–  Model – HR69

–  Poziv na broj primatelja:

40002 (uvijek fiksno) -OIB isplatitelja osobnog primanja-šifra osobnog primanja (prema šifarniku osobnih primanja niže u tablici)

–  Šifra namjene – SALA

  1. a)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti

HR69  40002-OIB isplatitelja-100

  1. b)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje naknade prijevoza s posla na posao koje se isplaćuje odvojeno od plaće (poseban nalog za plaćanje)

HR69 40002- OIB isplatitelja -190

  1. c)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće isplaćen na zaštićeni račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -110

  1. d)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće (pod ovrhom) isplaćene na tekući račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -120

 

Tablica: Šifra osobnog primanja obavezno se unosi ou poziv na broj primatelja  kao treći podatak.

Šifra                   Vrste osobnih primanja

100                    Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

110                    Isplata dijela osobnog primanja

120                    Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

130                    Ugovor o djelu

140                    Rad za vrijeme  školovanja

150                    Isplata dividende

160                    Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

170                    Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

180                    Najam

190                    Prijevoz

200                    Službeni put

210                    Terenski dodatak

220                    Naknada za odvojeni život

230                    Naknada za bolovanje

240                    Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

250                    Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade

260                    Regres

270                    Božićnica, uskrsnica

280                    Dječji dar

290                    Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu,  knjige i ostalo

300                    Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

310                    Pomoć u slučaju rođenja djeteta

320                    Otpremnina

399                    Ostala osobna primanja

 

Napomena: šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100.