Prema novoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. objavljenoj u Narodnim novinama br.12/15, od 02.02. 2015., naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje se na novi uplatni račun:

IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
U pozivu na broj upisuje se:
Model HR68 5126- OIB –isplatitelja