službena putovanja

Prošle godine smo pisali na ovu temu, ali obzirom na izmjene zakonskih propisa, donosimo najnovije informacije. Dosta toga se mijenjalo oko obračuna troškova službenog puta, dnevnica u zemlji i inozemstvu, a ukinut je i pojam terenskog dodatka koji se sad naziva dnevnica za rad na terenu.

 
Službeno putovanje u tuzemstvu

Sukladno čl. 5. Pravilnika o porezu na dohodak, službenim putovanjem u tuzemstvu se smatra putovanje trajanja do 30 dana, u mjesto udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja poslova radnog mjesta navedenih u nalogu za službeno putovanje, a u svezi s djelatnosti poslodavca.

Službeno putovanje u inozemstvu

Službenim putovanjem u inozemstvo, sukladno ovom Pravilniku, smatra se službeno putovanje do 30 dana iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.

Rad na terenu

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, radom na terenu u tuzemstvu se smatra boravak radnika izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu.

Radom na terenu se smatra i sudjelovanje radnika u razvojno-istraživačkim transferima znanja čiji je cilj osmišljavanje i unaprjeđivanje proizvoda i poslovnih rješenja vezanih uz djelatnost poslodavca, kao i verifikacija, integracija i implementacija poslovnih rješenja koji su proizvod poslodavca, te ukoliko su ti poslovi u opisu radnog mjesta radnika.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Ako je na službenom putovanju na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera), neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje umanjuje se za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Dnevnice za rad na terenu

Dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu su naknade na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika. Dnevnica za rad na terenu se može isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu.

Iznosi dnevnica

Poreznim propisima su određeni uvjeti pod kojima se dnevnice mogu neoporezivo isplatiti. Neoporeziva dnevnica se može isplaćivati za službena putovanja ili za rad na terenu, u tuzemstvu ili inozemstvu. 

 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu iznosi do 170,00 kn.
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno iznosi do 85,00 kn.
 • Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu iznosi do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
 • Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno iznosi do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
 • Za službeno putovanje članova posade zrakoplova u inozemstvo koje ukupno traje manje od osam sati, računajući vrijeme od sata polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do sata povratka u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj, neoporezivo se može isplatiti inozemna dnevnica umanjena za 70%.

Trošak smještaja radnika je zaseban trošak i nije pokriven dnevnicom. Izdatak za smještaj na službenom putovanju obračunava u visini primljenog računa za noćenje u visini stvarnih izdataka. Pod smještajem se ne smatra smještaj za dnevni odmor, izuzev za dnevni odmor članova posade zrakoplova pri obavljanju službenoga putovanja pod određenim uvjetima i za izdatak za dnevni odmor vozača u cestovnom prometu, u slučaju odmora prema posebnom propisu.

Dnevnica za rad na terenu u inozemstvu isplaćuje se radniku izaslanom na rad odnosno raspoređenom na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog s poslodavcem u Republici Hrvatskoj, a prema Pravilniku o porezu na dohodak ne odnosi se na ustupljene radnike.

Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni dnevnice za službena putovanja per diem u ukupnom propisanom neoporezivom iznosu, a koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.

Vjerodostojne isprave

Propisane neoporezive isplate priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).

Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo) obračunavaju se prema  Pravilniku o porezu na dohodak, na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Putni nalog

Putni nalog kao vjerodostojna isprava treba sadržavati sljedeće podatke:

 • nadnevak izdavanja
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje
 • mjesto u koje osoba putuje
 • svrha putovanja
 • vrijeme trajanja putovanja
 • vrijeme kretanja na put
 • podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat)
 • vrijeme povratka s puta
 • potpis ovlaštene osobe
 • obračun troškova
 • likvidaciju obračuna izvješće s puta

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci, bez obzira na način podmirenja izdataka.

Nadamo se da smo Vam uspjeli malo približiti ovu temu, a za sve dodatne informacije, možete se obratiti u Ergon, specijalizirani  knjigovodstveno–računovodstveni servis.