Kapitalni dobitak

Svi koji su trgovali financijskom imovinom dužni su poreznoj upravi do 31.1.2017. dostaviti izvješće i uplatiti porez na kapitalni dobitak.

Za one koji nisu sigurni, ponovit ćemo što je kapitalni dobitak. Kapitalni dobitak je zarada koju neka osoba ostvari prodajom, odnosno razmjenom financijske imovine. To je dobitak od prodaje vrijednosnih papira po cijeni većoj od cijene po kojoj su kupljeni. Kada je riječ o dionicama, kapitalni dobitak je razlika između tržišne vrijednosti prodanih dionica i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Kapitalni dobitak se knjiži na posebnom kontu i predmet je oporezivanja.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, na svojim je internetskim stranicama objavilo priopćenje vezano uz oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanju o istima putem Obrasca JOPPD.

Sažetak:

  • Porezni obveznik, imatelj financijske imovine je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti do 31. siječnja tekuće godine predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, po stopi od 12%.
  • Iznos se umanjuje za ostvarene kapitalne gubitke.
  • Porezni obveznici koji su ostvarili kapitalni dobitak manji od 112,00 kuna, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 31. siječnja 2017. godine i to iz razloga što bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.

 

U nastavku Vam donosimo priopćenje u cijelosti:

Priopćenje vezano uz oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD

​Vezano uz provedbu odredbe članka 51. stavak. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH – 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH – 83/14, 143/14 i 136/15- dalje u tekstu: Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u trgovačkim društvima, obračunati, obustaviti i uplatiti do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 30. stavka 24. ovoga Zakona po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona i o tome izvijestiti Poreznu uprave u istom roku, obavještavamo o slijedećem:

Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2016. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna, te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna,  NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 31. siječnja 2017. godine i to iz razloga što bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.

Prijava se sa smatrati dostavljenom, dostavom podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti), sukladno odredbi članka 79. stavka 1.  Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16).

Na temelju dostavljenih podataka od financijskih posrednika, poštujući načelo ekonomičnosti, sukladno odredbama članka 97.  stavak 1. Općeg poreznog zakona koji propisuje da porezno tijelo ne mora donijeti porezno rješenje ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu, odnosno odredbi članka 54. stavka 11. Zakona o porezu na dohodak (narodne novine, broj 115/16) Porezna uprava samo će evidentirati dostavljene podatke, bez provođenja daljnjih postupaka.

Ako niste sigurni što i kako, za dodatne informacije se možete obratiti u specijalizirani  knjigovodstveno–računovodstveni servis Ergon.