Kada je riječ o ovrhama na stalnim novčanim primanjima, postoje ograničenja koja ovise o prosječnoj neto plaći iz prethodne godine.

Zakonom o radu je propisano da se plaća ili naknada plaće radnika može prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom (članak 97.). U te posebne zakone se npr. ubrajaju Ovršni zakon, Opći porezni zakon, Obiteljski zakon, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Kada je riječ o ovrsi na plaći zbog nepravodobnog plaćanja temeljem vjerovničko-dužničkog odnosa  primjenjuju se odredbe Ovršnog zakona i to ograničenje ovrhe (članak 173.) i izuzimanje od ovrhe (članak 172.).

 

Ograničenje ovrhe

Postoje ograničenja do kojih se može provoditi ovrha na plaći, a ovisi o objavljenoj prosječnoj neto plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. iznosila je 5.960,00 kn i taj iznos se primjenjuje na sve isplate od 1. siječnja 2018.  Dakle, prosječna neto plaća za 2018. godinu iznosi 5.960,00 kn.

Ako je ovršenikova plaća viša od 5.960,00 kn, od ovrhe se izuzima iznos u visini 2/3 prosječne neto plaće u RH, što u ovom slučaju iznosi 3.973,33 kn.

Ako je ovršenikova plaća niža od prosječne neto plaće u RH, tj. niža od 5.960 kn, od ovrhe se izuzima iznos od 3/4 neto plaće, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće ovršenika (3.973,33 kn).
Kad se ovrha na plaći provodi zbog nepravodobnog plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Općeg poreznog zakona.

Kada je riječ o ovrsi na plaći radi neuzdržavanja vlastite djece, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Obiteljskog zakona.

 

Izuzimanje od ovrhe

Ovršnim zakonom su propisani primici koji se izuzimaju od ovrhe, a to su:

 • primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
 • primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju;
 • primanja po osnovi socijalne skrbi;
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti;
 • primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno;
 • primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;
 • naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika;
 • primanja po osnovi odličja i priznanja;
 • rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno;
 • utvrđeni iznos za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke;
 • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada;
 • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada;
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda;
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada;
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.