ergon.hr

Ministarstvo financija objavilo je  u Narodnim novinama od 28. kolovoza 2019. ( u primjeni od 01.09.2019. godine) i 3. siječnja 2020. godine izmjene u Pravilniku o porezu na dohodak kojima povećava neoporezive primitke koje poslodavac može isplatiti svojim radnicima.

Promjene su:

  • Neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u zemlji koje traje više od 12 sati povećan je sa 170 na 200 kuna, a za putovanje koje traje od 8 do 12 sati sada iznosi 100 umjesto 85 kuna. Podsjećamo da propisi ne definiraju obvezu isplate dnevnice nego njen najviši neoporezivi iznos tako da poslodavci mogu i dalje isplaćivati manje iznose dnevnica od najviše porezno priznatih ili ih uopće ne isplaćivati ako tako odluče i na to nisu obavezani zasebnim ugovorom.
  • Od 3. siječnja 2020. godine moguće je jednom zaposleniku godišnje isplatiti za prigodne nagrade (regres, božićnice) najviše 3.000 kuna umjesto dotadašnjih 2.500 kuna.
  • Poslodavac može radniku isplatiti paušalnu naknadu za troškove prehrane u iznosu do 5.000 kuna godišnje. Ovime su se ukupne godišnje neoporezive paušalne naknade po jednom radniku, a koje nisu povezane s navršenim godinama rada ili potporama za posebne slučajeve, popele na 13.000 kuna:  3.000 kuna prigodnih nagrada (božićnica, regres), 5.000 kuna nagrada za radne rezultate i 5.000 kuna za troškove prehrane.
  • Poslodavac može za radnika platiti troškove prehrane za vrijeme radnog odnosa do najviše 12.000 kuna godišnje.  Ukoliko se poslodavac odluči na ovu opciju, ne može radniku isplatiti gore opisanu paušalnu naknadu do 5.000 kuna godišnje.  Uvjet je da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.  Iz troškova treba biti vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.
  • Poslodavac može radniku godišnje isplatiti do 2.500 kuna za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.
  • Neoporezivi primitak zaposlenika su i naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Radnik mora poslodavcu dostaviti izjavu da nitko drugi ne koristi pravo na isti oporezivi primitak ili na koji način ga koriste oba roditelja.
    Primitak se odnosi samo na djecu predškolske dobi i samo na osnovnu skrb, isključeni su troškovi dodatnih programa.
  • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije smatraju se neoporezivim primicima do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.  Poslodavac troškove doznačuje na račun radnika uz zadržavanje kopije ugovora o najmu ili računa za smještaj temeljem kojih je radnik iste troškove platio.

Pravilnikom je sada također definirano da radnik koji radi kod više poslodavaca u jednom poreznom razdoblju daje izjavu novom poslodavcu temeljem koje novi poslodavac odlučuje koliko mu još pojedinih neoporezivih primitaka može isplatiti u jednoj godini.  Ovo se odnosi na neoporezive primitke za radne rezultate, odmor radnika i prehranu, ne odnosi se na prigodne nagrade poput božićnice.