Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak između ostalog donosi novosti vezane uz trošak smještaja i prehrane radnika koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca koje je od mjesta prebivališta (uobičajenog boravišta) radnika udaljeno najmanje 30 km.

To su troškovi koji se podmiruju na teret poslodavca, a ne smatraju se dohotkom od nesamostalnog rada ako:

  • usluge smještaja i prehrane glase na poslodavca
  • ako su podmirene bezgotovinskim putem
  • ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca za što poslodavac mora kao dokaz osigurati odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Prema stavku 36, članka 5 Pravilnika, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.

Dosadašnji iznos od 400 HRK neoporezivog primitka u naravi podiže se na 600 HRK.