Godišnji financijski izvještaji se sastavljaju za poslovnu godinu i pružaju informacije o uspješnosti poslovanja.

Prema Zakonu u računovodstvu propisana je obveza sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja. Godišnje financijske izvještaje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje.

Izvješća se predaju u Finu.

Rok za predaju GFI-a za 2016. godinu za javnu objavu je 30. lipnja 2017. godine, odnosno šest mjeseci po isteku poslovne godine za poduzetnike kojima je poslovna godina različita od kalendarske.

GFI-POD društvo treba dostaviti i u slučaju da ne posluje, a ako je poslovalo u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama ima evidentiranu imovinu i obveze. GFI-POD ne trebaju predavati samo ona društva koja nisu poslovala od osnivanja. Takvi poduzetnici predaju izjavu o neaktivnosti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, javite se u računovodstveni servis Ergon, rado ćemo Vas savjetovati.