Kako svim ostalim temama s područja računovodstva i financija, tako i temi godišnjeg obračuna plaća  treba pristupiti vrlo odgovorno i pridržavati se zakonskih propisa. Odgovornim pristupom izbjegavate nepotrebne probleme i troškove.

Znate li da ste kao poslodavac za svoje zaposlenike dužni izraditi godišnji obračun plaća?

Za zaposlenike koji su kod poslodavca bili zaposleni cijelu godinu te nisu tijekom godine mijenjali prebivalište/uobičajeno boravište, poslodavci trebaju sa zadnjom isplatom plaće ove godine sastaviti godišnji obračun plaća za 2016. godinu.

Za poslodavce koji su bili obvezni izvršiti godišnji obračun plaća, a to nisu učinili, propisane su rigorozne kazne i to kako slijedi:

  • Novčana kazna za pravnu osobu iznosi od 2.000,00 kn do 50.000,00 kn
  • Novčana kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi iznosi od 2.000,00 kn do 20.000,00 kn

Dakle, ovom dijelu treba itekako odgovorno pristupiti kako biste izbjegli nepotrebne troškove.

Godišnji obračun plaća obvezno sastavljaju i poslodavci koji nisu redovito isplaćivali plaću te je bilo nejednako porezno opterećenje, za zaposlenike koji su tijekom godine koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, za bolovanja zaposlenika iznad 42 dana, zaposlenicima koji su dodavali ili mijenjali podatke o uzdržavanim članovima tijekom godine.
Godišnji obračun plaća se sastavlja pojedinačno za svakog zaposlenika.
 

Kako dolazi do pretplate poreza i prireza ili obveze za uplatu?

Zaposlenici imaju pravo na 12 osobnih odbitaka godišnje. U slučaju neredovitih isplata plaća, oscilacija u visini plaća tijekom godine, korištenja prava na bolovanje, isplata stimulacija, bonusa i sličnih oporezivih primitaka, može doći do razlike u obračunanim mjesečnim obvezama poreza i prireza u odnosu na godišnji obračun. U tim slučajevima se javljaju razlike koje mogu biti u vidu pretplate poreza i prireza ili obveze za uplatu.

Poslodavac je godišnjim obračunom plaće dužan utvrditi te razlike te ih izravnati zadnjom isplatom plaća.  Ukoliko je utvrđena pretplata, za pretplaćeni iznos uveća neto plaću zaposlenika, a u slučaju utvrđivanja obveze, umanjuje zaposlenikovu zadnju neto plaću.

Koje su daljnje obveze poslodavca?

Poslodavac je dužan podnijeti poreznoj upravi i JOPPD izvješće o izvršenom godišnjem obračunu plaća na dan obračuna ili najkasnije sljedeći dan. Po izvršenom godišnjem obračunu plaća poslodavac je dužan zaposlenicima izdati IP obrazac, i to najkasnije do 31.01.2017. godine.

IP obrazac sadrži podatke o: mjesecu isplate, iznosu bruto plaće, obračunanim doprinosima iz plaće, dohotku, osobnom odbitku zaposlenika, poreznoj osnovici, obračunanom i uplaćenom porezu i prirezu te iznosu neto plaće koja je zaposleniku isplaćena.

Za 2016. godinu, godišnji obračun plaće radi se primjenom osnovnog osobnog odbitka od 2.600,00 kn mjesečno što godišnje iznosi 31.200,00 kn. Zaposlenici imaju pravo na uvećanje osobnog odbitka za koeficijente za uzdržavane članove obitelji, djecu, invaliditet i sl.

Godišnje porezne stope koje se primjenjuju u 2016. godini iznose:

  • -12% na poreznu osnovicu do visine 26.400,00 kn godišnje
  • -25% na razliku porezne osnovice od 26.400,01 do 158.400,00 kn godišnje tj. na sljedećih 132.000,00 kn
  • -40% na poreznu osnovicu iznad 158.400,01 kn godišnje

Zaključimo! Godišnji obračun plaća se radi kako bi se zaposlenicima omogućilo da iskoriste eventualni neiskorišteni dio osobnog odbitka i kako bi im se vratio eventualno preplaćeni porez tijekom godine ili pak kako bi se utvrdila eventualna porezna obveza.