Troškovi reprezentacije u današnjim uvjetima predstavljaju uobičajene troškove poslovanja suvremenih tvrtki i neizostavni su u kontaktu s poslovnim partnerima i izgradnji kvalitetnih poslovnih odnosa.

Reprezentacijom se smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera (hrana i piće), za darivanje poslovnih partnera, troškovi odmora, sporta i razonode, troškovi za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

Reprezentaciju ne čine troškovi ugošćivanja zaposlenika, vlasnika i članova uprave.

Prema Zakonu o PDV-u, porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije.

Trošak reprezentacije priznaje se 50% od bruto troška, dok preostalih 50% predstavlja porezno nepriznat rashod te uvećava osnovicu poreza na dobit na kraju poslovne godine.

Važno je voditi računa da poslovna dokumentacija mora biti i uredno likvidirana te na primljenom računu treba naznačiti koga se od poslovnih parnera ugošćavalo ili darivalo.