Za vrijeme korištenja godišnjih odmora, većina nas putuje na omiljene destinacije što zahtijeva dodatna novčana sredstva što samo po sebi govori o važnosti pitanja isplate naknada plaća.

Prema odredbi članka 81. Zakona o radu, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca  (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Naknada plaće za godišnji odmor isplaćuje se na način i u rokovima u kojima se plaća isplaćuje i uobičajeno i to prema članku 91. Zakona o radu ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuju se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

Nema obveze da se naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora isplaćuje unaprijed iako to neki poslodavci čine.

 

Ako tražite pouzdanog poslovnog partnera za vođenje poslovnih knjiga i poslovno savjetovanje, ako želite osigurati maksimum financijske koristi, i naravno, ako želite mirno putovati na godišnji odmor jer brigu za financijsko poslovanje ostavljate u dobrim rukama, javite se u računovodstveni servis Ergon.