HNB je objavila novu referentnu kamatnu stopu koja iznosi 5,14% i primjenjuje se od 1.8. do 31.12.2015. godine.

To znači da se primjenjuju sljedeće zatezne kamate:

-za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava, zatezna kamatna stopa sa sadašnjih 15% smanjuje se na 10,14%

-za poslovne transakcije između poduzetnika i poduzetnika, te poduzetnika i osoba javnog prava (kad je osoba javnog prava dužnik) zatezna kamata se smanjuje s 12,14% na 10,14%

-za ostale odnose koji nisu trgovački ugovori i ugovori između trgovaca i osoba javnog prava, npr. između poreznog obveznika (može biti fizička i pravna osoba) i poreznog tijela, zatezna kamata mijenja se sa sadašnjih 12% na 8,14%