Od 1. siječnja 2016. godine na snagu stupa novi Zakon o računovodstvu. Najznačajnije zakonske izmjene su sljedeće:

-uz postojeće kategorije poduzetnika uvodi se kategorija mikro poduzetnika

– propisuje se obvezan sadržaj knjigovodstvene isprave

-ukida se obveza potpisivanja računa (ako je račun sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje)

– uvodi se jedinstveni okvirni kontni plan

-pomoćne knjige te isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige, čuvaju se najmanje 11 godina

– poslovne knjige se moraju zaključiti najkasnije 4 mjeseca nakon završetka poslovne godine

-knjigovodstvene isprave mogu se čuvati izvan RH, ali samo u drugoj državi članici EU

-ovisno društvo, odnosno društvo kći koje je obveznik primjene HSFI-a, može odlučiti da svoje godišnje financijske izvještaje (GFI) sastavlja i prezentira primjenom MSFI-a, kao i matično društvo

-GFI potpisuju predsjednik i svi članovi uprave, odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Poduzetnici koji nemaju upravu odnosno izvršne direktore, GFI potpisuju putem osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

– obvezi revizije podliježu i odvojeni i konsolidirani GFI dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze dva od sljedeća tri uvjeta: I. Svota ukupne aktive – 15.000.000 kn II. Svota prihoda – 30.000.000 kn III. Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine

– Reviziji također podliježu i GFI poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva.

– uvodi se isti rok za predaju financijskih izvještaja za javnu objavu i statistiku – 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine (tj. 30. 4. tekuće godine za godinu koja završava 31.12.)

-u slučaju ispravaka objavljenih financijskih izvještaja poduzetnici su obvezni dostaviti obavijest radi javne objave te bez odgode i u razumnom roku dostaviti promijenjene izvještaje zajedno s revizorskim izvještajem, ako su obveznici revizije