PD-IPO

Obrazac PD-IPO, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu i nadalje. Predaje se uz obrazac PD. Izvješće se podnosi ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Obrazac PD-IPO je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, izdanje NN 1/2017.

 

Tko treba dostaviti obrazac PD-IPO?

Obrazac PD-IPO poreznoj upravi trebaju dostaviti porezni obveznici koji su tijekom 2016. godine imali transakcije s povezanim osobama u tuzemstvu i inozemstvu. Dakle, dostavljaju ga uz prijavu PD za 2016. godinu.

 

Sadržaj obrasca PD-IPO

U obrazac se unose informacije o svim transakcijama s povezanim osobama i zemljama u kojima povezane osobe djeluju. Unose se podaci o obvezama / potraživanjima po osnovi primljenih / danih zajmova i kredita te podaci o obvezama / potraživanjima po osnovi nabavke / isporuke roba i usluga.

Dakle, obrazac PD-IPO sadrži:

  • Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita
  • Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita
  • Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga
  • Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuka roba i usluga

Podaci sadržani u obrascu PD-IPO, omogućit će Poreznoj upravi jednostavnije utvrđivanje nepravilnosti i rizika te donošenje odluke o odabiru društva za potencijalni porezni nadzor. Porezna uprava sada kontrolira porezne obveznike sa svih strana. Čak i ako uplaćuju pozajmice svojim firmama, porezni obveznici se moraju brinuti o porijeklu imovine.

 

Tko se smatra Povezanim osobama?

Povezanim osobama za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO smatraju se:

  1. Prema članku 13., stavku 2, Zakona o porezu na dobit povezanim osobama se smatraju osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.
  2. Povezane osobe su prema Općem poreznom zakonu osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
  • dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima
  • dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge
  • dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole ili značajan utjecaj, ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje.
  • Smatra se da postoji odnos povezanih osoba i između poreznog dužnika i: njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu

 

Rok za predaju obrasca PD-IPO

Rok predaje obrasca za 2016. godinu je do 30.04.2017. Obrazac možete predati i elektronskim putem u sustav ePorezna.

 

Zaključak

Možemo zaključiti da je uvođenjem ovog obrasca Poreznoj upravi posao olakšan, jer kako smo već spomenuli, omogućava im utvrđivanje nepravilnosti i rizika te olakšava donošenje odluke o odabiru društva za potencijalni porezni nadzor.

S druge strane, računovođama je posao otežan i povećan im je teret odgovornosti jer sada trebaju istraživati poslovne odnose svojih klijenata i znati s kim su u krvnom srodstvu. Zaključujemo da je obrazac vrlo zahtjevan za popunjavanje i teško izvediv.