Prijava poreza na dobit

Prijava poreza na dobit podnosi se na novom* obrascu PD najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. U skladu s time, rok za prijavu poreza na dobit za 2017. godinu je do 30. travnja 2018. godine.

*PD obrazac je izmijenjen u odnosu na 2016. godinu.

 

Tko su obveznici poreza na dobit?

• trgovačka društva i druge pravne osobe, rezidenti Republike Hrvatske koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi;
• tuzemne poslovne jedinice inozemnih poduzetnika (nerezidenti), uključujući i poslovne jedinice kojima je mjesto poslovanja u slobodnoj zoni;
• fizičke osobe koje su izjavile da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak;
• fizičke osobe koje ispunjavanju uvjete iz članka 2. stavka 4. Zakona odnosno fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit „po sili zakona“;
• poduzetnici koji nisu posebno navedeni niti su obveznici poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, a čija se dobit ne oporezuje drugdje;
• društva u stečaju;
• ustanove (obrazovne, odgojne, zdravstvene, socijalne, kulturne, umjetničke, znanstvene i druge) kojima osnivači nisu država ili jedinice područne (regionalne) samouprave;
• ostali porezni obveznici koji su ispunili propisane uvjete, kao što su državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije, kojima je utvrđena porezna obveza.
(Izvor: Porezna uprava)

Osobe koje su obveznici poreza na dobit za cjelokupnu djelatnost ili samo za dio djelatnosti, podnose Prijavu poreza na dobit za djelatnost za koju su obveznici poreza na dobit.
Uz prijavu poreza na dobit, porezni obveznik podnosi bilancu, račun dobiti i gubitka te ostale isprave propisane Pravilnikom o porezu na dobit i posebnim propisima. Porezna se prijava dostavlja mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obveznika poreza na dobit.

 

Važeće stope poreza na dobit su:

1.) 12% poreza na dobit plaćaju poduzetnici koji ostvare ukupan godišnji prihod do 3.000.000,00 kn
2.) 18% poreza na dobit plaćaju poduzetnici koji ostvare ukupan godišnji prihod veći od 3.000.000,01 kn

Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika.