Poduzetnici/obrtnici trebaju imati poslovni prostor u kojem obavljaju poslovnu djelatnost. To može biti adresa sjedišta tvrtke/obrta ili pak poslovna jedinica.

Zakup poslovnog prostora je reguliran Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a zasniva se ugovorom o zakupu kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku poslovni prostor na korištenje, dok se druga strana obvezuje platiti ugovorenu zakupninu.

Ugovorom je dobro urediti i pitanja tko snosi režijske troškove, troškove tekućeg ili investicijskog održavanja prostora.

Ukoliko poslovni prostor zakupljujete od fizičke osobe, ugovor o zakupu prijavljuje se Poreznoj upravi.

Zakupodavac će od Porezne uprave dobiti porezno rješenje za plaćanje poreza na dohodak od imovine, dok je zakupoprimcu trošak zakupnine u cijelosti porezno priznat trošak.

Porez na dohodak od imovine koji Porezna uprava određuje zakupodavcu izračunava se na temelju ugovorene cijene zakupnine (uzimajući u obzir tržišnu vrijednost) od koje se 30% priznaje zakupodavcu kao trošak, a na preostalu poreznu osnovicu se zaračunava 12% poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (sukladno važećem propisu).

Kada je riječ o obrtniku, fizička osoba ne može sama sa sobom zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora jer za ugovorni odnos trebaju postojati dvije ugovorne strane. Iz tog proizlazi da si obrtnik ne može isplaćivati zakupninu po osnovi korištenja vlastite nekretnine u poslovne svrhe.